Program WIRTUALNY OPIEKUN WARCIAKA „WOW” Fundacji Warta Goldena

 

Wirtualna adopcja daje możliwość opiekowania się konkretnym podopiecznym fundacji „na odległość”. Jest to bardzo wygodna forma pomocy, która pozwala zaopiekować się wybranym psem w momencie, gdy chcemy okazać pomoc albo mieć własnego czworonoga, ale z różnych przyczyn nie możesz przyjąć goldena pod swój dach…

 

Każdy pies, który znajdzie swojego wirtualnego opiekuna, ma prowadzone indywidualnie rozliczenie finansowe. Środki, które przekazuje nowy opiekun są wykorzystywane zgodnie z jego intencją. Jeśli przekazana kwota będzie wyższa, niż potrzeby psa, „nadpłata” pozostaje do dyspozycji wirtualnego opiekuna, a nie Fundacji. Zgromadzone środki mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do pokrywania bezpośrednich kosztów opieki nad psem, takich jak opłaty za usługi weterynaryjne, za pobyt czworonoga w hotelu, czy zakup karmy. Środki te nie mogą stanowić wynagrodzenia osób działających w fundacji, co zresztą jest zagwarantowane statutem Fundacji Warta Goldena.

 

Opiekun wirtualny może dodatkowo zabezpieczyć Dom Tymczasowy (DT) w smakołyki oraz zabawki przesyłając je na adres podany przez Fundację.

 

Opiekun wirtualny będący forumowiczem bądź członkiem fundacyjnej grupy facebookowej otrzyma status „OPIEKUN + imię psa”. Chcemy w ten sposób podziękować Ci za ofiarowaną pomoc.

 

Warunkiem przystąpienia do programu „Wirtualny Opiekun Warciaka” jest wyrażenie chęci objęcia opieką podopiecznego Fundacji zgodnie z regulaminem programu.

 

 

REGULAMIN PROGRAMU

 

 1. Program „Wirtualny Opiekun Warciaka WOW”, zwany dalej „Programem”, jest organizowany przez Fundację Warta Goldena z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 49 m. 11, 00-355 Warszawa, zwaną dalej „Fundacją” w celu zapewnienia wsparcia finansowego lub rzeczowego wybranemu Warciakowi.
 2. Warciakiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest pies będący pod opieką Fundacji, który z uwagi na swój stan psychiczny lub fizyczny wymaga długotrwałej opieki lub leczenia. Przez opiekę Fundacji dla celów realizacji Programu rozumie się pozostawanie Warciaka w domu opieki tymczasowej, zwanym dalej „Domem Tymczasowym” lub Warciaka będącego pod dożywotnią opieką Fundacji, zwanym dalej „Rezydentem”.
 3. Program adresowany jest zarówno do pełnoletnich osób fizycznych, osób prawnych i innych zwanych dalej „Wirtualnymi Opiekunami Warciaka”.
 4. Uczestnictwo w Programie jest całkowicie dobrowolne.
 5. Warunkiem przystąpienia do Programu jest zgłoszenie Fundacji chęci wsparcia Warciaka. Zgłoszenie może zostać dokonane poprzez:
 • przesłanie wiadomości na portalu społecznościowym Facebook;
 • przesłanie wiadomości na adres e-mail: fundacja@wartagldena.org.pl;
 • przesłanie odpowiedzi pod wątkiem Warciaka na forum dyskusyjnym Fundacji pod adresem: www.wartagoldena.org.pl/forum , zwanym dalej „Forum”.
 1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 • imię i nazwisko Wirtualnego Opiekuna; ewentualnie nick używany na Forum;
 • adres do korespondencji Wirtualnego Opiekuna Warciaka;
 • w odniesieniu do osób fizycznych – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na upublicznienie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, a w przypadku braku zgody na upublicznienie danych osobowych – pseudonim, którym będą określane pozycje rozliczenia danego Warciaka.
 1. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Fundacji o numerze: 45 2130 0004 2001 0576 8023 0001 z dopiskiem ,,darowizna na cele statutowe – program WOW imię Warciaka oraz opcjonalnie – w przypadku braku zgody na upublicznienie danych osobowych o której mowa w ust. 6 pkt 3. – pseudonim Wirtualnego Opiekuna Warciaka.
 2. Wsparcia rzeczowego udziela się po uzgodnieniu jego zakresu z Fundacją.
 3. Fundacja prowadzi indywidualne rozliczenia dla każdego Warciaka. Rozliczenia będą publikowane w rocznym sprawozdaniu, dostępnym na stronie www.wartagoldena.org.pl.
 4. Środki zgromadzone i zaewidencjonowane na danego Warciaka mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrywanie kosztów związanych z opieką nad wskazanym w zgłoszeniu Warciakiem.
  Do kosztów tych należą w szczególności:
 • koszty opieki weterynaryjnej;
 • koszty pobytu Warciaka w psim hoteliku;
 • koszty karmy dla danego Warciaka;
 • koszty akcesoriów dla Warciaka, takich jak np. smycz, obroża oraz innych.
 1. Wirtualny Opiekun Warciaka może swoim wsparciem objąć więcej niż jednego Warciaka.
 2. Po zakończeniu opieki nad danym Warciakiem, w przypadku pozostawania środków niewykorzystanych na opiekę na wskazanym w zgłoszeniu Warciakiem, Wirtualny Opiekun Warciaka uprawniony jest do wskazania celu, na jaki pozostałe środki mają zostać wykorzystane.
 3. Za dzień zakończenia opieki nad danym Warciakiem rozumie się ostatni dzień, w którym dany Warciak pozostawał pod opieką Fundacji.
 4. Wskazanie celu, o którym mowa w punkcie 11. powinno nastąpić w nie później, niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia opieki, o którym mowa w punkcie 12. powyżej. W przypadku niewskazania innego celu w terminie 30 dni od dnia zakończenia opieki, Fundacja uprawniona jest do zaewidencjonowania pozostałych środków na realizację celów statutowych Fundacji, o czym Wirtualny Opiekun zostanie niezwłocznie powiadomiony poprzez przesłanie wiadomości na adres wskazany w zgłoszeniu.

 

ZGŁOSZENIE

 [WZÓR]

 

Imię i nazwisko/Firma: _____________

Nick na Forum Fundacji (opcjonalnie): ____________

Adres do korespondencji: __-___ __________ (kod pocztowy i miejscowość), ul. ________

Adres e-mail: _____________

Imię Warciaka obejmowanego wirtualną opieką: ____________

 

Ja, niżej podpisany/a _______ niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, w tym dla celów upublicznienia tych danych osobowych i podziękowania za udzielone wsparcie dla danego Warciaka.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Fundację znajduje się pod adresem: https://wartagoldena.org.pl/fundacja/polityka-prywatnosci/