Program „WIRTUALNA OPIEKA„ Fundacji Warta Goldena

Proponujemy objęcie wirtualną opieką psa każdemu, kto chce wspomagać konkretnego podopiecznego fundacji. Każdy pies, który znajdzie swojego wirtualnego opiekuna, ma prowadzone indywidualnie rozliczenia finansowe. Daje to pewność, że środki, które przekazuje opiekun wirtualny, są wykorzystywane zgodnie z intencją opiekuna wirtualnego. Jeśli przekazane środki są wyższe, niż wymagania psa, pozostają one do dyspozycji wirtualnego opiekuna, a nie Fundacji. Zgromadzone środki mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do pokrywania bezpośrednich kosztów opieki nad psem czyli opłaty za usługi weterynaryjne, za hotel czy też na karmę. Nie mogą stanowić wynagrodzenia osób działających w fundacji, co zresztą jest zagwarantowane statutem Fundacji Warta Goldena.
Opiekun wirtualny może dodatkowo zabezpieczyć DT w smakołyki, zabawki przesyłając je na adres podany przez Fundację.

Opiekun Wirtualny będący forumowiczem otrzyma status „OPIEKUN i imię psa” by w ten sposób podziękować za ofiarowaną pomoc.

Warunkiem przystąpienia do programu „Wirtualna Opieka Fundacjai Warta Goldena” jest wyrażenie chęci objęcia opieką podopiecznego Fundacji zgodnie z regulaminem programu.

 

REGULAMIN PROGRAMU

1. Program „Wirualna Opieka” Fundacji Warta Goldena, zwany dalej PROGRAMEM, jest prowadzony w celu zapewnienia opieki podopiecznym fundacji.
2. Program został stworzony dla osób fizycznych oraz prawnych.
3. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne.
4. Uczestnik programu musi być osobą pełnoletnią.
5. Program jest przeznaczony dla psów w potrzebie, a szczególnie tych, które wymagają dłuższej opieki i/lub leczenia.
6. Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie i przesłanie na adres fundacji deklaracji opiekuna wirtualnego oraz wyrażenie zgody zarządu fundacji na objęcie danego psa programem opieki wirtualnej.
7. Deklaracja powinna zawierać następujące informacje:

  • Imię i nazwisko wirtualnego opiekuna
  • Nick używany na forum dyskusyjnym fundacji www.wartagoldena.org.pl/fourm
  • Adres do korespondencji opiekuna
  • Wyrażenie zgody na upublicznienie danych osobowych, a w przypadku braku takiej zgody określenie pseudonimu, którym sygnowane będą pozycje rozliczenia danego psa (wpłaty i wypłaty)
  • Zadeklarowaną kwotę darowizny
  • Określenie terminu/terminarza wpłat

8. Deklarację należy przesłać do zarządu Fundacji mailem lub pocztą.
9. Fundacja Warta Goldena zobowiązuje się do prowadzenia indywidualnego rozliczenia wpłat dla każdego psa objętego wirtualną opieką. Rozliczenia te będą publikowane na forum.
10. Zgromadzone środki mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do pokrywania bezpośrednich kosztów opieki nad psem, takich jak: opłaty za opiekę weterynaryjną, pokrycie kosztów pobytu psa w hotelu, zakup karmy lub akcesoriów.
11. Za dzień zakończenia opieki przyjmuje się ostatni dzień, w którym pies był pod opieką fundacji.
12. Środki nie rozliczone / nie wykorzystane pozostają do dyspozycji opiekuna wirtualnego.
13. Opiekun Wirtualny zobowiązany jest w ciągu 30 dni od daty zakończenia opieki nad psem złożyć dyspozycję przekazania środków na innego psa pozostającego pod opieką Fundacji, bądź na cele statusowe.
14. Fundacja nie zwraca pieniędzy wpłaconych na rzecz wirtualnej opieki.

ZOBOWIĄZANIE
do opieki wirtualnej
/Osoba fizyczna/Ja: ………………………………..
Adres: xx-xxx miasto, ulica:………….
Mail: yyy@mail.pl
nick na forum (www.wartagoldena.org.pl/forum): …………………………………
zobowiązuję się do objęcia opieką wirtualną psa : …………………Opieka będzie polegać na:
– comiesięcznej wpłacie ………. PLN do dnia …… każdego miesiąca.
Kwota ta zostanie w całości wykorzystana na utrzymanie psa w DT- karma, opieka weterynaryjna, potrzebne akcesoriaWyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na upublicznienie moich danych (imię , nazwisko i nick ) ………………………….*
Moje darowizny na rzecz psa proszę umieszczać w wątku rozliczeniowym forum pod pseudonimem ……………………….W przypadku adopcji psa proszę o wykorzystanie niewykorzystanej darowizny na dowolnego psa TAK/NIE*
W przypadku adopcji psa przekażę dyspozycje, jak wydać niewykorzystaną darowiznę, w ciągu … dni. W przypadku braku dyspozycji wyrażam zgodę na wydanie niewykorzystanej darowizny zgodnie z decyzją fundacji TAK/NIE*Zobowiązuję się do poinformowania Fundacji o wycofaniu się z opieki 14 dni przed określonym terminem realizacji swojego zobowiązania…………………………………..                   ……………………………
Imię i Nazwisko                                             miejscowość i data

*niepotrzebne skreślić