Prezentujemy w całości statut naszej fundacji:

 

STATUT

FUNDACJI WARTA GOLDENA

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.     Fundacja pod nazwą Fundacja WARTA GOLDENA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

1) Andrzeja Misztala,

2) Warnę Strzelecką,

3) Barbarę Waligórę-Piętak,

zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu
27 kwietnia 2011 roku r. przez notariusza Ilonę Marchocką w Kancelarii Notarialnej Justyna Baszuk, Ilona Marchocka Notariusze – spółka cywilna w Warszawie, Al. Szucha 8, numer repertorium A1673/2011, działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( tj. Dz. U. z 1991r. nr 46 poz.203, z późniejszymi zmianami) i na podstawie niniejszego statutu.

2.     Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3.     Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

4.     Fundacja posiada osobowość prawną.

5.     Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

6.     Fundacja posługuje się znakiem graficznym, stanowiącym logo Fundacji.

7.     Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

8.     Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

 

§ 2.

1.     Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

2.     Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym, w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W celu wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą, a także przystępować do innych organizacji.

§ 3.

1. Fundacja jest organizacją non-profit.

2. Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej Fundatorów, wolontariuszy oraz inspektorów.

3. Fundacja może zatrudniać pracowników.Wolontariusze Fundacji mogą być również inspektorami.Wolontariusze Fundacji mogą być również inspektorami.

4. Wolontariusze Fundacji mogą być również inspektorami.

5. Inspektorzy są powoływani przez Zarząd Fundacji.

6. Inspektorzy są upoważnionymi przedstawicielami organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w rozumieniu art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.).

 

§ 4.

Fundacja może ustanawiać odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami honorowymi, osobom fizycznym i prawnym oraz instytucjom i organizacjom zasłużonym dla Fundacji lub  w sposób szczególny przyczyniającym się do realizacji obranych przez Fundację celów.

 

 

Rozdział II.

Cele i sposoby ich realizacji

§ 5.

1. Celem Fundacji jest:

1)     działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności psów rasy golden retriever i mieszańcom tej rasy,

2)     udzielanie wszechstronnej pomocy bezdomnym i chorym zwierzętom,

3)     upowszechnianie wiedzy kynologicznej,

4)     ochrona środowiska i ochrona zwierząt.

5)     wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,

6)     zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, ,

7)     udzielanie wsparcia osobom niosącym pomoc bezdomnym psom rasy  golden retriever i mieszańcom tej rasy.

 

§ 6.

 1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w szczególności poprzez:

1)     Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym.

2)     Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom, zarówno domowym jak i wolno żyjącym.

3)     Promocję i reklamę działań Fundacji poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, reklamowej w środkach masowego przekazu.

4)     Działanie zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji.

5)     Wspieranie działalności służb weterynaryjnych mających na celu ochronę zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

6)     Udzielanie pomocy zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania ich przez człowieka.

7)     Diagnostykę, leczenie i rehabilitację zwierząt pozostających pod opieką Fundacji.

8)     Działalność adopcyjną zwierząt.

9)     Zorganizowanie siatki rodzin zastępczych dla zwierząt oczekujących na adopcję.

10)      Współpracę z lecznicami weterynaryjnymi, lekarzami weterynarii, behawiorystami, treserami zwierząt w zakresie wymienionym w celach Fundacji.

11)      Sprzedaż przedmiotów pochodzących z darowizn.

12)      Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, pomocy naukowych, biurowych, sprzętu i wyposażenia lokali, w których prowadzona jest działalność Fundacji.

13)      Organizację wolontariatu, korzystanie ze świadczeń wolontariuszy oraz ich szkolenie i promowanie.

14)      Organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację celów Fundacji.

15)      Promocję i reklamę firm i instytucji wspierającej ochronę środowiska i zwierząt.

16)      Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych Fundacji.

17)       Organizację szkoleń i zjazdów szkoleniowych.

2.     Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, organizacji i instytucji, zbieżną z jej celami statutowymi.

 

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§ 7.

1.     Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2100 zł (dwa tysiące sto złotych), wniesiony przez Fundatorów w częściach równych, to jest po 700 zł (siedemset złotych) przez każdego z Fundatorów w tym na prowadzenie działalności gospodarczej łączną kwotę 1000 zł (tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe i niemajątkowe nabyte w trakcie jej działania. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w papierach wartościowych, w ruchomościach oraz nieruchomościach.

2.     Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

3.     Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

4.     Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

 

§ 8.

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
  1) dokonanych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej: darowizn, dotacji, subwencji, spadków, zapisów, poleceń;
  2) grantów, środków uzyskiwanych na podstawie umów sponsorskich lub wpłat dokonywanych przez sponsorów, papierów wartościowych;
  3) środków finansowych pochodzących z odsetek od kwot zdeponowanych na rachunkach bankowych, inwestycyjnych oraz lokatach;
  4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  5) dotacji, subwencji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego;
  6) dotacji z programów pomocowych Unii Europejskiej;
  7) sprzedaży przedmiotów z darowizny;
  8) sprzedaży gadżetów, materiałów reklamowych;
  9) adopcji wirtualnych;
  10) organizacji szkoleń i zjazdów szkoleniowych.

 

§ 9.

1. Cały majątek i uzyskany przez Fundację dochód, przeznaczone są na realizację celów statutowych.

2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację dowolnych celów statutowych, chyba że ofiarodawca określił konkretny cel, na jaki mają one być zużyte.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, decyzję co do przyjęcia lub odrzucenia spadku podejmuje Zarząd w formie uchwały. Przyjęcie spadku może nastąpić tylko w drodze złożenia przez Zarząd oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 10.

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 11.

1.      Zabrania się:

1)     udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w sto­sunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pra­cownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)     przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na prefe­rencyjnych warunkach,

3)     wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej Członków, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4)     zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z członkami Fundacji, członkami organów Fundacji, pracownikami Fundacji lub ich osobami bliskimi, na zasadach mniej korzystnych niż zgodnie z warunkami rynkowymi.

 

Rozdział IV.

Organy Fundacji

§ 12.

1.      Organami Fundacji są:

1)     Rada Fundacji,

2)     Zarząd Fundacji.

 

Rada Fundacji

§ 13.

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym, nadzorującym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji liczy od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób.
 3. Członkami Rady Fundacji mogą być Fundatorzy.
 4. Członków Rady powołują jednomyślnie Fundatorzy.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
 • pisemnej rezygnacji z członkostwa członka Rady;
 • śmierci członka Rady;
 • skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej;
 • odwołania członka Rady przez Fundatorów.
 1. Rezygnację, o której mowa w ustępie 5 pkt 1 rozpatrują Fundatorzy w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jako datę złożenia rezygnacji uznaje się datę stempla pocztowego lub, w przypadku złożenia na ręce Fundatora, datę podpisania przyjęcia rezygnacji.
 2. Odwołanie członka Rady, o którym mowa w ustępie 5 pkt 4 może nastąpić jedynie w przypadku działania członka Rady na szkodę Fundacji. Odwołanie następuje w wyniku jednomyślnej decyzji Fundatorów. Uzasadnienie musi być doręczone członkowi Rady.
 3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 4. Odwołania Przewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą większością 3/4 głosów, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału Przewodniczącego Rady Fundacji.
 5. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.
 6. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieokreślony.

§ 14.

1.     Członkowie Rady Fundacji:

1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozosta­wać z jego członkami w podległości z tytułu zatrudnienia, związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) nie mogą być związani z Fundacją stosunkiem pracy,

3) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
z winy umyślnej,

4) nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określona w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 15.

1.     Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach co najmniej dwa razy w roku.

2.     Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo 2/3 członków Rady albo na wniosek Zarządu lub Fundatorów.

3.     Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności Przewodniczącego.

4.     W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

5.     Decyzje w sprawach powoływania i odwoływania członków Zarządu, zapadają większością ¾ głosów.

6.     Decyzje w sprawach zmian statutu lub celów Fundacji oraz połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji zapadają większością ¾ głosów. Dla skuteczności tych decyzji wymagane jest ich zatwierdzenie przez Fundatorów.

7.     Spotkania Rady są protokołowane. Księgę protokołów prowadzi Zarząd Fundacji.

 

§ 16.

1.      Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

§ 17.

1.     Do zadań Rady należy:

1)     kontrolowanie i nadzór nad bieżącą działalnością Fundacji,

2)     powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

3)     zatrudnianie członków Zarządu i ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych

4)     zatwierdzanie długoterminowych kierunków działalności,

5)     ocena pracy Zarządu,

6)     zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań
z działalności Zarządu,

7)     dokonywanie i uchwalanie zmian statutu lub celów Fundacji, przeprowadzenie połączenia z inną fundacją lub likwidacja Fundacji,

8)     Przeprowadzanie, przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane w tym celu przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków.

2.     W celu realizacji zadań wskazanych w ust. 1 pkt 3 Rada może udzielić odpowiedniego upoważnienia Przewodniczącemu Rady.

 

§ 18.

1.     Rada Fundacji może podjąć decyzję o przyznaniu honorowego członkostwa w Radzie osobom, które w sposób szczególny przyczyniają się do funkcjonowania i rozwoju Fundacji lub realizacji obranych przez Fundację celów.

2.     Członek honorowy Rady Fundacji może uczestniczyć w zebraniach
i posiedzeniach władz Fundacji, z głosem doradczym, ale nie może brać udziału w głosowaniach.

3.     Członek honorowy Rady Fundacji nie pobiera wynagrodzenia za swoją funkcję w Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 19.

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) Członków.
 3. Członków Zarządu powołuje Rada Fundacji.
 4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesów.
 5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:

1) pisemnej rezygnacji z członkostwa,

2) śmierci członka Zarządu,

3) odwołania przez Radę Fundacji,

 1. Odwołanie członka Zarządu, o którym mowa w ust.5 pkt 3 może nastąpić jedynie w przypadku działania członka Zarządu na szkodę Fundacji. Odwołanie następuje w wyniku decyzji Rady. Uzasadnienie musi być doręczone członkowi Zarządu.
 2. Fundatorzy mogą zostać powołani przez Radę na członków Zarządu.
 3. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

 

§ 20.

1.     Zarząd Fundacji zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na pół roku.

2.     Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo 2/3 członków Zarządu albo na wniosek Rady Fundacji lub Fundatorów.

3.     Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jego członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

4.  O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone osoby lub przedstawiciele innych organizacji współpracujących z Fundacją, członkowie Rady Fundacji, Fundatorzy, honorowi członkowie Rady, jednakże osoby te nie mogą brać udziału w głosowaniach.

 

§ 21.

1.     Do zadań Zarządu należy:

1)    kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

2)    uchwalanie programów działania Fundacji i planów ich realizacji oraz planów finansowych,

3)    sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań
z działalności Zarządu oraz składanie sprawozdania, o którym mowa w § 29,

4)    uchwalanie wewnętrznych regulaminów Fundacji,

5)    ustalanie podziału pracy między Członkami Zarządu,

6)    zarządzanie majątkiem Fundacji,

7)    w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 pkt 3,

8)    tworzenie i likwidacja oddziałów,

9)    podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji,

10)     ustanawianie i przyznawanie odznak, nagród lub wyróżnień honorowych,

11)     podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innym organom,

12)     przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

 

§ 22.

1.     Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie.

2.     Zarząd może powoływać pełnomocników i udzielać im pełnomocnictwa do prowadzenia spraw należących do zadań Fundacji, określając zakres tego pełnomocnictwa.

 

Rozdział V.

Zmiana statutu i celu Fundacji

§ 23.

1.     Zmiany statutu nie mogą dotyczyć istotnych celów, dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona, określonych w akcie założycielskim.

 

Rozdział VI.

Połączenie z inną fundacją i likwidacja Fundacji

§ 24.

1.     Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.     Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 25.

1.      Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych
i majątku.

2.      Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy jednomyślnie.

3.      Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się innym organizacjom o podobnych celach działania, wskazanym przez Fundatorów.

4. Likwidatorem Fundacji jest Rada Fundacji.

5. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

1)     zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

2)     wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,

3)     sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

4)     sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

5)     ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,

6)     przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

7)     zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,

8)     wskazanie miejsca przechowywania dokumentów Fundacji.

 

§ 26.

1.     Rada Fundacji wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.

 

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe

§ 27.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.